Regulamin / polityka prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ARP BUDOWNICTWO

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.           Strona internetowa, działająca pod adresem https://arpbudownictwo.pl/ (zwana dalej: Stroną internetową), jest prowadzona przez ARP Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000838783, NIP: 6631880232, REGON: 385950157 (zwaną dalej „ARP Budownictwo”).

2.           Dane teleadresowe ARP Budownictwo:

1)       adres pocztowy: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa;

2)       numer telefonu i/lub faksu: tel.: +22 860 00 82;

3)       adres poczty elektronicznej: biuro@arpbudownictwo.pl.

3.           Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością ARP Budownictwo mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez ARP Budownictwo roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

 

§ 2
Polityka prywatności

1.           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), ARP Budownictwo informuje, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych automatycznie (np. adresy IP w celach statystycznych i administracyjnych) lub dobrowolnie przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jest ARP Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ARP Budownictwo: Maciej Kaczmarski, iod@arpbudownictwo.pl).

2.           Za Użytkownika uznaje się każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.

3.           ARP Budownictwo wykorzystuje wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia Strony internetowej. Dane osobowe przetwarzane są przez ARP Budownictwo na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika) lub ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ARP Budownictwo, tj. do celów statystycznych i administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.           Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak, niż przez okres funkcjonowania Strony internetowej.

5.           Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu  do przetwarzanych danych osobowych w tym uzyskania kopii danych,  prawo żądania  sprostowania  danych, prawo do żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.           Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ARP Budownictwo danych osobowych Użytkowników, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7.           Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8.           Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ARP Budownictwo m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy lub umów z ARP Budownictwo i wyłącznie zgodnie w granicach określonych przez ARP Budownictwo.

 

 

§ 3

Pliki cookies

1.           Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić wysoką jakość obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet.

2.           Kontynuacja przeglądania Strony internetowej bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę Użytkownika na użycie plików cookies.

3.           Podczas odwiedzin Strony internetowej na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

4.           Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.

5.           ARP Budownictwo zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1.           W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.           Strona internetowa (i prowadząca go spółka ARP Budownictwo) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Strony internetowej; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu Strony internetowej, brak dostępu do niej oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu Strony internetowej.

 

3.           Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://arpbudownictwo.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki ARP Budownictwo sp. z o.o. tj. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.

Może Cię zainteresować: